Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

8648 897e
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
(...) nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viathelittleprince thelittleprince
3316 d8d8 500
Reposted fromwariatka wariatka viagdziejestola gdziejestola
1205 525f
Reposted fromiamstrong iamstrong
1371 fd34 500
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
9357 a24f
Czekać. Czy to to samo, co tęsknić? 
— Janusz L. Wiśniewski - S@motność w Sieci
6727 41c0
Reposted fromdontbemad dontbemad viagdziejestola gdziejestola
-czego żałujesz?
-złudzeń...
1465 c739
true story bro!
Reposted frompiehus piehus viamarciix marciix
Sam nie wiem, kim jestem w Twoich oczach
Może wcale mnie w nich nie ma
I spokojnie śnisz po nocach
— ZdunO "O niej"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarciix marciix
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viagdziejestola gdziejestola

August 07 2017

Dracarys.

Reposted fromgameofthrones gameofthrones
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
4239 fc09
Reposted frommartynkowa martynkowa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl