Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viagdziejestola gdziejestola
1246 e311 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
6151 1643 500

March 14 2018

7908 b5b2
Reposted from0 0 viagdziejestola gdziejestola
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
Reposted frommefir mefir viamarciix marciix
4017 fd9e
3561 3240
Reposted fromNemours Nemours viagdziejestola gdziejestola
6543 bea8
0426 19a5
Reposted fromGunToRun GunToRun viagdziejestola gdziejestola

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

Reposted fromdziewcze dziewcze viagdziejestola gdziejestola
3402 24d8
Reposted fromMeneroth Meneroth viagdziejestola gdziejestola
3703 708c 500
Reposted fromtfu tfu viamarciix marciix
0297 0f76

serious:

who were you?

8012 3d78 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viagdziejestola gdziejestola
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
5723 9097 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl