Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

8145 dc99
Reposted fromhardbitch hardbitch viagdziejestola gdziejestola
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagdziejestola gdziejestola
0436 f06f 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
4707 239e 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
Czuję, że oddalam się od kogoś kto nigdy nie był wystarczająco blisko.
Reposted fromtereseek tereseek viagdziejestola gdziejestola
1700 f904 500
0017 3207 500
Reposted fromkulamin kulamin viagdziejestola gdziejestola
3633 4370 500
Reposted fromrayla rayla viagdziejestola gdziejestola
9037 1a05
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viagdziejestola gdziejestola
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viagdziejestola gdziejestola
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viagdziejestola gdziejestola
2825 83a5
Reposted fromstarryeyed starryeyed viagdziejestola gdziejestola
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viagdziejestola gdziejestola
7927 a193
Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. 
— Fiodor Gladkow
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
kto będzie wiedział, gdzie szukać, kiedy ukryjesz się przed całym światem?
Reposted fromlabellavita labellavita viagdziejestola gdziejestola
6864 61bd 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viagdziejestola gdziejestola
"Połowa naszych pomyłek polega na tym, że kierujemy się uczuciem, gdy powinniśmy myśleć. Druga połowa, że rozumujemy, kiedy winniśmy zawierzyć uczuciu."
— John Churton Collins
Reposted fromKaera Kaera viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl