Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
7409 8bcc
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagdziejestola gdziejestola
Jesteśmy zbudowani z przypadków. Z pozornie nieważnych zdarzeń, które wpływają potem na nasze życie.
— Zbigniew Hołdys dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagdziejestola gdziejestola
I napisałbym do Ciebie, ale jakoś brakuje słów.
Zadzwoniłbym do Ciebie ale wiem, że tego nie chcesz. Wybełkotał że Cię kocham, że jest tu źle i serio tęsknie.
Reposted fromnataliana nataliana viagdziejestola gdziejestola
5273 10cd 500
7984 8c15 500
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater viaxvcth xvcth
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromstopme stopme viaxvcth xvcth
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter viaxvcth xvcth
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaxvcth xvcth
1805 1d00 500
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. 
— Henry Ford
Reposted fromtupfen tupfen viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl