Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

1247 2909 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

October 11 2017

Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Ale żadne słowa tego nie opiszą
Co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą
— Kult - Lewe lewe loff
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viagdziejestola gdziejestola
private lessons ...
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
3962 0f92
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola
7982 2c05
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola
9922 f530
Reposted fromcourtney97 courtney97 viagdziejestola gdziejestola

September 18 2017

9710 9e91 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
4079 1d15 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
7318 d102
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
3236 8fc4
3910 e3c0
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola
9822 3aed 500
Reposted fromthegirl thegirl viagdziejestola gdziejestola
0994 00b9 500
Stare Miasto

Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

— Milan Kundera - "Tożsamość"
7414 16eb
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl