Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viaxvcth xvcth
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viainvisibility invisibility
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viainvisibility invisibility
8612 312a 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viamarciix marciix
Reposted frombluuu bluuu viamarciix marciix
1013 6e02
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarciix marciix
0935 c598
Reposted from4777727772 4777727772 viamarciix marciix
0878 c5ac
Reposted fromzelbekon zelbekon viamarciix marciix
9324 6dc8 500
Reposted fromsoftboi softboi viamarciix marciix
5827 3273 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarciix marciix
2723 ae5a 500
Reposted fromhare hare viamarciix marciix
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viamarciix marciix
1510 7bfa 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viamarciix marciix
0974 1565 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamarciix marciix
7476 ed07 500
Reposted fromtwice twice viamarciix marciix
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxvcth xvcth
4298 e048
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaxvcth xvcth
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaxvcth xvcth
6562 d538
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl